Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR 1/02/ 2014

 UCHWAŁA NR 1/02/ 2014

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie

z dnia 27 lutego 2014 r.

 

w sprawie: zmian w statucie przedszkola.

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 327 ze zmianami) ,

2. Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),

 

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1

 

 

§ 16 otrzymuje brzmienie:

 

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalany co roku – zamieszczony na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w przedszkolu .

3. Rekrutację prowadzi się w okresie od marca do 14. maja każdego roku (szczegółowe terminy określa regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie).

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające, które rozpoczyna się 15 maja i powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są do 30 czerwca danego roku podpisać: „Umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Sławno”.
6.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

2)niepełnosprawność dziecka

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

7. Kryteria o których mowa w pkt. 6 mają jednakową wartość.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria , które dyrektor ustalił w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Sławno i przyznał im określoną liczbę punktów:

L.p.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszczało do przedszkola w poprzednim roku szkolnym

1

2.

Dzieci, których oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracują i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego ( co najmniej 7 godzin)

 

1


9. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora Przedszkola nr 2 .
10. W przypadku kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola rodzic/opiekun w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

12.Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

13. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

14. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
15. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
16. Rodzic ma prawo zrezygnować z miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka wyłącznie w formie pisemnej.
17.W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu, dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko oczekujące na miejsce w przedszkolu.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY PEDAGOGICZNEJ

 

mgr Iwona Bińczyk    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wojteczko 22-04-2014 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2014 13:31