Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoczenie o naborze

Sławno dnia , 01.04.2016r

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W PRZEDSZKOLU NR 3 IM. Jasia i Małgosi

W SŁAWNIE

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3 IM. Jasia i Małgosi W SŁAWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie ,

ul. Filtrowa 1 , 76-100 Sławno

Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu

Rodzaj umowy : umowa o pracę,

Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie


 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełnić następujące warunki:

1.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami) następujące niezbędne wymagania:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) ma nieposzlakowaną opinię,

7) przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9) posiada biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE, programy finansowo - księgowe firmy VULCAN: Księgowość Optivum, Płace Optivum, Płatnik, SJO Besti@, PFRON),

10) posiada znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa pracy, przepisów ordynacji podatkowej.

2.Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo – budżetowych co najmniej 5 lat,

2) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

3)znajomość przepisów płacowych i podatkowych

4) znajomość przepisów ZUS i PEFRON,

5) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

6) znajomość zasad prowadzenia i rozliczania żywienia

7) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

8) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów

 

3.Do zakresu zadań wykonywanych na w/w stanowisku należy:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami w Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie ;

2) sporządzanie list płac w programie Vulcan, rozliczanie składek ZUS oraz przekazywania ich za pomocą programu PŁATNIK;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) przygotowywanie projektów budżetów;

6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostek;

7) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;

8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;

9) prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;

10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

11) przeprowadza zgodnie z przepisami przekazywanie składników majątkowych, sprasowuje odpowiedzialność materialną oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

12) prowadzi rozliczenie inwentaryzacji składników majątku;

13) nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;

14) sporządza naliczenia odpisów na zakładowy ZFŚS, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazuje naliczone odpisy oraz nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontroluje zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa;

15) nadzoruje przygotowanie i realizację umów cywilnoprawnych i prowadzi ich obsługę księgową;

16) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

17) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych za pomocą programu SJO Besti@;

18) sporządzanie sprawozdań statystycznych;

19) nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów;

20) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;

21) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny i CV z podpisaną klauzulą o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zmianami).

b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy oraz inne potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

c) aktualne zaświadczenie o niekaralności,

d) Oświadczenia zgodne z treścią pkt. 4 - 8 - wymagania niezbędne.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty powinny być składane osobiście w siedzibie Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie w godz. 9.00 – 15.00 lub przesyłane listem poleconym na adres Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi, ul. Filtrowa 1 w terminie do dnia 15.04.2016r do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z adresem kandydata, numerem telefonu i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego”.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia.

Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 15.04.2016r o godz. 13.00 w siedzibie Przedszkola.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie określonym do ich przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

UWAGA

Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które w poprzednich miejscach pracy zostały odwołane ze stanowiska lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dyscyplinarnych.

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 3

im. Jasia i Małgosi

w Sławnie

Iwona Bińczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 31-03-2016 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2016 12:43